ไตรสิกขา สำหรับผู้เริ่มต้น

December 30, 2015 | | มีผู้เข้าชมทั้งหมด 365 views 0

ไตรสิกขา

Beginners guide to The threefold learning

คู่มือแนะนำการศึกษาและปฏิบัติธรรมสำหรับผู้เริ่มต้น

นำเสนอด้วยเนื้อหาที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย ด้วยภาพการ์ตูนพร้อมการยกตัวอย่างในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับการเล่นเกมที่มาพร้อมด้วยบทสรุป สื่อชุดนี้ยินดีให้คัดลอกหรือเผยแพร่ได้โดยอิสระเพื่อการศึกษาค้นคว้าและเพื่อการกุศล

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ไตรสิกขา-01-ปก

ไตรสิกขา-02-เริ่มต้น

ไตรสิกขา-03-ไตรสิกขา

ไตรสิกขา-04-ปัญญา-จิต

ไตรสิกขา-05-อธิศีล

ไตรสิกขา-06-ลดเนื้อกินผัก

ไตรสิกขา-07-เตรียมตัว

ไตรสิกขา-08-ลงสนาม

ไตรสิกขา-09-ปัญญาพอ

ไตรสิกขา-10-สติพอ

ไตรสิกขา-11-ปัญญาน้อย

ไตรสิกขา-12-จิตอ่อน

ไตรสิกขา-13-เพิ่มปัญญา

ไตรสิกขา-14-เพิ่มจิต

ไตรสิกขา-15-อบาย

ไตรสิกขา-16-กามคุณ

ไตรสิกขา-17-โลกธรรม

ไตรสิกขา-18-อัตตา

ไตรสิกขา-19-ทำลายอัตตา

ไตรสิกขา-20-จบกาม

ไตรสิกขา-21-อัตตาซ้อน

ไตรสิกขา-22-หลุดพ้นอัตตา

ไตรสิกขา-23-เชควิมุตติ

ไตรสิกขา-24-อธิศีลต่อ

ไตรสิกขา-25-อธิศีลง่าย

ไตรสิกขา-26-อธิศีลยาก

ไตรสิกขา-27-อธิศีลพลาด

ไตรสิกขา-28-อธิศีลอื่นๆ

ไตรสิกขา-29-หลุดพ้น

ไตรสิกขา-30-จบ

การติและการชม

November 10, 2015 | | มีผู้เข้าชมทั้งหมด 146 views 0

การติและการชม

พระพุทธเจ้าตรัสแสดงบุคคล ๔ จำพวกคือ

๑. บุคคลผู้กล่าวติเตียนผู้ที่สมควรติตามจริงในเวลาที่เหมาะสม แต่ไม่กล่าวชมผู้ที่ควรชมตามจริงในเวลาที่เหมาะสม

๒. บุคคลผู้กล่าวชมผู้ที่สมควรชมตามจริงในเวลาที่เหมาะสม แต่ไม่กล่าวติเตียนผู้ที่ควรติตามจริงในเวลาที่เหมาะสม

๓. บุคคลผู้ไม่กล่าวติเตียนผู้ที่สมควรติตามจริงในเวลาที่เหมาะสม และไม่กล่าวชมผู้ที่ควรชมตามจริงในเวลาที่เหมาะสม

๔. บุคคลผู้กล่าวติเตียนผู้ที่สมควรติตามจริงในเวลาที่เหมาะสม และกล่าวชมผู้ที่สมควรชมตามจริงในเวลาที่เหมาะสม

โปตลิยะปริพาชก ได้ยินก็ทูลว่า ตนชอบใจ บุคคลประเภทที่ ๓ (ไม่ติในสิ่งที่ควรติ ไม่ชมในสิ่งที่ควรชม) เพราะเข้าใจว่าเป็นการปล่อยวาง,วางเฉย (อุเบกขา)

พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระองค์ชอบบุคคลประเภทที่ ๔ (ติในสิ่งที่ควรติ ชมในสิ่งที่ควรชม) เพราะมีความประณีตกว่า งามกว่า เพราะรู้กาลเทศะในการติและชม ปริพาชกได้ยินดังนั้นก็ทำความเห็นตามพระพุทธเจ้า กล่าวชมเชยพระพุทธเจ้าว่า “เหมือนหงายของที่คว่ำ, เปิดของที่ปิด, บอกทางแก่คนหลงทาง, เหมือนจุดไฟในที่มืด” และปฏิญาณตนว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฯ

(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๑ “โปตลิยสูตร ข้อ ๑๐๐)

มีศีลก็มีปัญญา

November 10, 2015 | | มีผู้เข้าชมทั้งหมด 584 views 1

มีศีลก็มีปัญญา

ปัญญาอันศีลชำระให้บริสุทธิ์
ศีลอันปัญญาชำระให้บริสุทธิ์

ศีลมีในบุคคลใด
ปัญญาก็มีในบุคคลนั้น

ปัญญามีในบุคคลใด
ศีลก็มีในบุคคลนั้น

ปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีล
ศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญา

และนักปราชญ์ย่อมกล่าวศีลกับปัญญาว่าเป็นยอดในโลก เหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือ หรือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้น

( พระไตรปิฎก เล่ม ๙ “โสณทัณฑสูตร” ข้อ ๑๙๓)

กาลามสูตร ๑๐

November 10, 2015 | | มีผู้เข้าชมทั้งหมด 157 views 0

กาลามสูตร ๑๐

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้อย่าเชื่อถืออะไรง่ายๆ
๑.อย่าได้เชื่อถือ ตามถ้อยคำที่ได้ยินมา
๒.อย่าได้เชื่อถือ ตามถ้อยคำที่เล่าสืบต่อกันมา
๓.อย่าได้เชื่อถือ โดยตื่นข่าวลือ
๔.อย่าได้เชื่อถือ โดยอ้างตำรา
๕.อย่าได้เชื่อถือ โดยการเดาเอาเอง
๖.อย่าได้เชื่อถือ โดยการคาดคะเน
๗.อย่าได้เชื่อถือ โดยการนึกคิดตามอาการ
๘.อย่าได้เชื่อถือ โดยชอบใจว่าตรงกับความเห็นของตน
๙.อย่าได้เชื่อถือ โดยลักษณะของผู้พูดน่าเชื่อถือ
๑๐.อย่าได้เชื่อถือ โดยนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา

หากปฏิบัติธรรมเหล่านี้แล้วเกิดอกุศล(ชั่ว) ไม่เกื้อกูล เป็นทุกข์ ควรละธรรมเหล่านี้เสีย

หากปฏิบัติธรรมเหล่านี้แล้วเกิดกุศล(ดี) เกื้อกูล เป็นสุข ควรเข้าถึงธรรมเหล่านี้อยู่

( พระไตรปิฎก เล่ม ๒๐ “เกสปุตตสูตร” ข้อ ๕๐๕ )